ISU BUZAU Vizitatori:5570

  Home Galerie Foto Arhiva video Noutati Contact

 

Avertizări/Atenţionări

  Vizualizare avertizări
  Codificare meteorologică
  Codificare hidrologică
  Prezentare Generala
 

Scurt istoric

 

   - Pompieri

 

   - Protectie civila

 

Judetul BUZAU

 

Plan de analiza si acoperire a risc 2019

  Legislatie/Biblioteca virtuala

Echipa manageriala
  Conducere
  Galeria comandantilor

Structura ISU
  Sediu/Harta cu subunitati
  Atributii
  Organizare
  Compartimente functionale

Inspectia de prevenire
  Compartiment avizare-autorizare
  Compartiment control si activitati preventive
  Informare preventiva

Serviciul pregatire pentru interventie si rezilienta comunitatilor
  Pregatire pentru interrventie
  Rezilienta comunitatilor

Resurse umane
  Recrutari
  Cariera
  Declaratii avere/interese

Financiar
  Plati salarii
  Plati fonduri publice

Protectia datelor cu caracter personal
  Informare si relatii publice
  Purtator de cuvant
  Responsabil L 544/2001
  Buletin informativ L 544
  Relatii cu presa
  Comunicate si buletine de presa
 


PROGRAM AUDIEN
ŢE:

 

 

(D) INSPECTOR ŞEF

Colonel ENACHE VALERIU

MIERCURI   12.00-15.00

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF

Lt. Col. PASCU MIHAIL-LOREN

MARTI 12.00-15.00

(D) ADJUNCT

AL INSPECTORULUI ŞEF

Maior NEGOITA ALEXANDRU

  JOI 12.00-15.00

 

Pentru audienta, dupa completare, trimiteti formularul prin:

  • mail - petitii@isubuzau.ro
  • fax - 0238 713973
  • depunere directa la sediul nostru, conform programului de lucru

Protectie Civila

SERVICIUL PROTECTIE PREGATIRE SI EDUCATIE PREVENTIVA A POPULATIEI

: Evacuare :: Instiintare :: Asanare :: Substante periculoase :: Directiva Seveso II :

: Urgente radiologice :: Mesaje sonore :

 

Ziua Reducerii Dezastrelor Naturale

 

   Date generale

                    

a) planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;

b) elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;

c) desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;

d) participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele desconcentrate /descentralizate;

e) monitorizează şi evaluează tipurile de risc;

f)  participă la  operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;

g) participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;

h) organizează banca de date privind activităţile preventive, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;

i)  constată şi sancţionează încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;

j)  desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;

k) asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor specifice;

l)  participa la informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;

m) participă împreună cu experţii şi specialiştii în domeniu din cadrul comitetelor pentru situaţii de urgenţă judeţean şi locale pentru identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul judeţului Buzău;

n) prezintă propuneri pentru planificarea în bugetele locale a fondurilor necesare pe linie de protecţie civilă şi sprijină desfăşurarea acestei activităţi la instituţiile publice şi operatorii economici;

o) participă împreună cu organele abilitate de lege la stabilirea cauzelor probabile ale producerii situaţiilor de urgenţă şi participă la identificarea şi stabilirea factorilor de risc şi a  împrejurărilor care au generat unele situaţii de urgenţă în domeniul specific;

p) participă la elaborarea şi actualizarea “Schemei cu riscurile teritoriale din zona de competenţă”;

q) asigură asistenţă de specialitate consiliilor locale privind întocmirea “Planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor” în unităţile administrativ-teritoriale.

r) participă la desfăşurarea de aplicaţii, exerciţii;

s) conduce, îndrumă şi controlează starea de operativitate a punctelor de comandă de protecţie civilă şi a fondului de adăpostire din judeţ;

t) execută acţiuni de identificare şi asanare a muniţiilor neexplodate, rămase din timpul războiului, descoperite pe teritoriul judeţului şi de neutralizare a acestora;

u) verifică funcţionarea şi întreţinerea sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare la localităţi, instituţii publice şi agenţi economici şi a modului de folosire al acestuia pe timpul controalelor de specialitate;

v) îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege.

 

            (2.1)  Controlul activităţilor cu risc de accidente majore (SEVESO):

a) urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor pentru controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, în scopul prevenirii acestor categorii de accidente şi al limitării consecinţelor lor asupra securităţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi asupra calităţii mediului;

b) planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind respectarea activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

c) coordonează, îndrumă şi acordă asistenţă de specialitate în vederea verificării planurilor de urgenţă internă la operatorii economici sursă de risc din zona de competenţă;

d) identifică, pe baza informaţiilor primite de la titularul activităţii obiectivele sau grupurile de obiective la care probabilitatea şi posibilitatea producerii unui accident major şi consecinţele acestuia sunt mai mari din cauza amplasării acestor obiective, precum şi din cauza cantităţilor de substanţe periculoase prezente în acestea;

e) comunică în termen de 30 de zile de la primirea raportului de securitate, titularului activităţii în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cantităţile prevăzute în actele normative, concluziile analizei efectuate asupra raportului de securitate, după solicitarea unor informaţii suplimentare, dacă este necesar;

f) punerea în aplicare a Planului de urgenţă externă imediat atunci când situaţia o impune;

g) organizarea şi conducerea activităţilor de pregătire, prevenire şi protecţie a populaţiei, bunurilor materiale şi a valorilor culturale, în cazul producerii unor accidente majore;

h) participarea cu forţe şi mijloace la acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor, în cazul producerii accidentelor majore;

i) luarea măsurilor de intervenţie şi remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activităţii;

j) verificarea şi colectarea, prin inspecţie, a informaţiilor necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului major;

k) îmbunătăţirea măsurilor preventive viitoare ce se impun, de către titularul activităţii;

l) interzic utilizarea sau punerea în funcţiune a oricărui obiectiv, a oricărei instalaţii sau unităţi de stocare ori a oricărei părţi din acestea, dacă titularul activităţii nu a înaintat în termenele legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgenţă internă, informaţiile necesare întocmirii planului de urgenţă externă sau alte informaţii solicitate, după caz;

m) elaborarea Planurilor de urgenţă externă pentru fiecare obiectiv cu pericol potenţial de producere a unor evenimente generate de substanţe periculoase, în cantităţi egale sau mai mari decât cele prevăzute de actele normative în vigoare;

n) actualizarea Planurilor de urgenţă externă, anual sau ori de câte ori apar modificări şi revizuiri;

o) ţinerea evidenţei rezultatelor evaluării rapoartelor de securitate, precum şi a persoanelor sau, după caz, a grupurilor de persoane care au efectuat evaluarea;

p) elaborează planului judeţean de protecţie şi intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică;

q) identifică şi monitorizează sursele potenţiale generatoare de accidente nucleare sau urgenţe radiologice, şi stabilesc concepţia de alarmare a instituţiilor şi serviciilor publice descentralizate în scopul minimizării impactului asupra populaţiei şi a mediului.

 

Evacuare

   Legislatie (pdf):

o       o ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

o       o ORDIN nr. 1.494 din 7 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si functionarea taberelor pentru sinistrati in situatii de urgenta;

 

Instiintare, avertizare si alarmare

   Legislatie (pdf):

o ORDIN   Nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;

o ORDIN nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei;

 

Asanarea terenului de muniţiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate

   Legislatie (pdf):

o LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive;

o LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor;

o Lista actelor normative din domeniul deşeurilor metalice.

 

Substanţe periculoase

   Legislatie (pdf):

o Un extras din Acordului european cu privire la transportul rutier al mărfurilor periculoase, eventual sub formă de arhivă, deoarece sunt mai multe fişiere;

o Substanţele periculoase. Definiţie. Clasificare. Reguli de transport şi depozitare. Intervenţia în cazul accidentelor în care sunt implicate substanţe periculoase (documentar);

o Ghid referitor la substanţele periculoase, riscurile asociate acestora şi principalele acte normative care reglementează activitatea în acest domeniu;

o Ghid orientativ de protecţie împotriva accidentelor chimice, poluărilor accidentale, armelor chimice, biologice şi radiologice;

o HOTARARE nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor;

o ORDIN nr. 2/211/118 din 2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României;

 

Directiva Seveso II

   Legislatie (pdf):

o Prezentarea generală a legislaţiei europeană şi naţională din domeniu;

o Directiva Consiliului Europei nr. 96/82/EC din 9 decembrie 1996 privind controlul riscurilor de accidente majore împlicând substanţe periculoase;

o Directiva Consiliului Europei nr. 2003/105/EC din 16 decembrie 2003 privind amendarea Directivei Consiliului Europei nr. 96/82/EC;

o HOTĂRÂRE nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

o OMAI 647/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase;

o Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1084/2003 pentru aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse;

o Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

o ORDIN nr. 1.318 din 29 mai 2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

o Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 251/2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

o Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.299 din 23 decembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

o Tabel cu cantităţile relevante de substanţe periculoase conform H.G. 804/2007, şi H.G. 490/2002;

DIRECTIVA SEVESO II

-     Directiva se aplica obiectivelor in care sunt prezente substante periculoase in cantitati suficiente ca sa existe pericolul producerii unui accident major

-     Scopul acestei Directive este de a preveni accidentele majore in care sunt implicate substante periculoase si de a limita consecintele acestora pentru populatie si mediu

-     Titularii de activitate au obligatii sa ia masuri preventive pe baza unor proceduri privind planificarea, inspectia, raportarea si accesul publicului la informatii

DE CE „SEVESO”

Seveso este numele unei localităţi din Italia, situată la nord de Milano, unde, pe data de 10 iulie 1976, a avut loc un accident chimic la fabrica de pesticide ICMESA. Accidentul a produs eliberarea în atmosferă a circa 6 tone substanţe toxice, cu grave consecinţe: aproximativ 37.000 persoane expuse; 736 persoane relocate dintr-o zonă de 110 ha (astăzi pădurea de stejari Seveso); aproximativ 4% dintre animalele de la fermele din vecinătate au murit, iar celelalte, în jur de 80.000, au fost sacrificate pentru a preveni contaminarea prin lanţul trofic; instalaţiile şi solul din jurul fabricii au fost îndepărtate şi depozitate într-o zonă de depozitare special amenajată şi asigurată. Acest accident a impus eleborarea Directivei.

10 IULIE 1976 - SEVESO

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ

·        Directiva „Seveso I” – Directiva Consiliului Europei nr. 82/501/EC din 24 iunie 1982 privind riscurile de accidente majore ale anumitor activităţi industriale;

·         Directiva „Seveso II” – Directiva Consiliului Europei nr. 96/82/EC din 9 decembrie 1996 privind controlul riscurilor de accidente majore împlicând substanţe periculoase; această Directivă a fost transpusă în legislaţia românească prin H.G. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

·         Directiva Consiliului Europei nr. 2003/105/EC din 16 decembrie 2003 privind amendarea Directivei Consiliului Europei nr. 96/82/EC („Seveso II”); se urmăreşte extinderea ariei de aplicare a Directivei, având în vedere accidentele industriale recente şi studiile efectuate asupra substanţelor cancerigene şi periculoase pentru mediu, precum şi clarificarea unor prevederi ale acesteia. Directiva amendată a fost transpusă în legislaţia românească prin H.G. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

 

Urgente radiologice

   Legislatie (pdf):

o LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare;

o LEGE nr. 165 din 2 iunie 2005 privind ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană pentru Energie Atomica (EURATOM) şi statele care nu sunt membre în Uniunea Europeană privind participarea acestora din urma la reglementarea schimbului de informaţii în timp util în cazul unei urgente radiologice (ECURIE), semnat la Bruxelles la 29 ianuarie 2003 şi la Bucureşti la 25 octombrie 2004;

o ORDIN nr. 683 din 7 iunie 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare si raspuns pe timpul unei urgente radiologice;

o ORDIN nr. 684 din 7 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de accident nuclear sau urgenta radiologica;

o ORDIN nr. 242 din 14 aprilie 1993 pentru aprobarea Normelor republicane de securitate nucleara privind planificarea, pregătirea şi intervenţia la accidente nucleare şi urgente radiologice;

o ORDIN nr. 14 din 24 ianuarie 2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica.

 

Mesaje sonore

o Accident chimic;

o Alunecari de teren;

o Cutremur;

o Inundatii;

o Inzapezirii;

o Masuri post dezastru;

o Precipitatii;

o Urgenta radiologica;

 

     
  Linkuri utile:  
 

Ghid avizare autorizare

 
 

Apel unic de urgenta 112

 
 

Ministerul Afacerilor Interne

 
 

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

 
 

Inspectoratul General al Politiei Romane

 
 

Jandarmeria Romana

 
 

Institutia Prefectului Judetului Buzau

 
 

Nu tremur la cutremur

 
 

Romania Sigura

 
   
   
   
   
   
   
 

Formare perfectionare paramedici

 
   
   

 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului M.A.I.

0800.806.806
linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie

Spot video 1 (18.12 mb)
Spot video 2 (20.19 mb)